Blog

​Data Analytics – iets voor uw bedrijf?

— Read: 6 min.
Mathias Decock
Mathias Decock

Digital Consultant - Project Manager

letstalk@indigi.be – 09 274 21 00
Eén van de pijlers binnen Industry 4.0 is de zogenaamde “Big Data”.

Grote bedrijven zoals Amazon en Google bieden Big Data oplossingen aan via hun platformen. Echter blijft voor veel bedrijven de betekenis en meerwaarde onduidelijk.

Daar komt nog bij dat het zelf implementeren van een Big Data oplossing niet onder de standaard core business valt. Werken met een goede partner, die te vertrouwen is met uw data en een goede samenwerking verzekert, is dan ook een must.

Wat is Big Data

 

Uiteraard kunt u zelf het internet afschuimen en uren lezen over dit topic, maar dan nog zult u nog steeds meer vragen hebben dan antwoorden.

Eigenlijk is “Big Data” heel eenvoudig, de naam zegt het zelf: beschikbaarheid van zeer veel data.

Het komt erop neer dat bijvoorbeeld productielijnen en machines veel meer zijn gaan vertrouwen op sensordata om goed te kunnen werken. Verder is er ook een schat aan informatie beschikbaar in allerhande softwaresystemen (zoals ERP, MES,…).
Indien we erin slagen om toegang te krijgen tot al deze data en deze ook op een correcte en gestructureerde manier op te slaan, dan kunnen we spreken van “Big Data”.

De vraag is uiteraard wat we kunnen doen met deze overvloed aan gegevens en hoe we er iets kunnen uit leren.

Business case voor Data Analytics in industrie

Zoals eerder vermeld kunnen we weinig doen met de data zelf.
Meestal wordt beschikbare data gewoon gevisualiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een dashboard om lijnsnelheden te monitoren of energieverbruiken op te volgen.
Verder wordt er ook alarmering toegepast, waarbij alarmen worden getriggerd bij het overschrijden van bepaalde drempelwaardes.

 

Dit alles heeft echter weinig te maken met data analytics.
Data analytics gaat met een combinatie van computerrekenkracht, slimme algoritmes en menselijke proceskennis de data gaan “crunchen” (letterlijk vermalen of kraken) om zo waardevolle inzichten te genereren.

 

Alles begint bij het bepalen van het doel: welke KPI’s willen we verbeteren?
Het verlagen van energieverbruik van een lijn is bijvoorbeeld een heel ander vraagstuk dan het verhogen van de productiesnelheid van deze lijn (ze zijn waarschijnlijk zelfs tegenstrijdig). Een combinatie van de twee, bijvoorbeeld energieverbruik per geproduceerde eenheid, is dan weer een andere mogelijk interessante KPI.

 

Eens de KPI’s bepaald zijn, moet worden gekeken of er mogelijkheden zijn om deze KPI’s via analytics te verbeteren.
De aanwezigheid van variabiliteit in de KPI of langere perioden van betere performantie die niet meteen kunnen worden verklaard, zijn typische kenmerken voor een zinvol analytics project.
Uiteraard moet ook bekeken worden wat de kost is van zo’n project en wat de verwachte return is om de business case te kunnen opzetten.

KPI Curve

Door een correcte berekening van de KPI kan een beredeneerd doel worden gesteld.
We kunnen bijvoorbeeld het jaargemiddelde van de KPI nemen en veronderstellen dat we, via data analytics, de KPI minimaal boven dit gemiddelde moeten kunnen houden.

Op basis hiervan berekenen we wat de potentiële winst is door deze KPI boven zijn jaargemiddelde te houden, ze zogenaamde “Cumulative Sum Gap”.
Uiteindelijk komen we tot een inschatting van de financiële return voor data analytics op de betreffende KPI.

Cumulative Sum Gap

Verloop van Data Analytics

 

Hoewel we in dit artikel uiteraard niet in detail kunnen gaan,  zullen we toch even schetsen hoe een analytics project eruitziet. Zoals reeds vermeld begint alles bij het bepalen van de KPI’s.

 

Na het bepalen van de KPI’s wordt overgegaan naar het filteren van data.
Veel data is immers overbodig, heeft weinig waarde of is een kopie of een combinatie van andere beschikbare data.

Het filteren van deze data wordt vaak gedaan aan de hand van snelle visualisaties. Hiervoor worden doorgaans eenvoudige maar veelzeggende grafieken gebruikt die de data zodanig visualiseren dat we eenvoudig patronen kunnen herkennen.
Er wordt dan samen met de process owners, lijnverantwoordelijken of operatoren beslist welke data van waarde is voor analyse.
Abnormale periodes van stilstand door onderhoud of een periode van een defecte sensor worden in deze stap afgezonderd. Ook redundante of dubbele data, zoals bijvoorbeeld het meten van dezelfde temperatuur op verschillende plaatsen, wordt in deze stap weggefilterd.

Hierbij is het ook belangrijk dat de mensen die het project uitvoeren, voldoende kennis hebben van het proces om zo later de verkregen conclusies correct de kunnen interpreteren.

In deze fase wordt dan ook vaak een floor walk gedaan langsheen het proces om te zien waar de sensordata vandaan komt en wat de context is.

Vaak kunnen reeds eerste conclusies of verbeteringsvoorstellen voortkomen uit deze eerste stap, simpelweg door de data te filteren en op een duidelijke manier weer te geven.

Effect van “Rolling type” op streksterkte van staal. De 3 verschillende types tonen een duidelijk effect op de treksterkte.

 

Na deze stap gaan we over tot de eigenlijke analyse van de data.
Dit kan via verschillend technieken. Steeds komt het erop neer om via gespecialiseerde tools en algoritmes de data te analyseren en eventueel te manipuleren om zo waardevolle inzichten te bekomen.

Opnieuw is communicatie met de process owners hierbij zeer belangrijk om eventuele foute denkpistes snel af te breken.
De bedoeling is om verder te werken op de interessante denkpistes en om de process owners snel te confronteren met de tussentijdse resultaten om zo snel stappen te kunnen nemen.

De uitkomst hiervan is het bekomen van waardevolle inzichten die toelaten om het proces beter te controleren om zo de KPI’s verder te verbeteren.

 

In de laatste fase worden de tools gebouwd om de verkregen inzichten te kunnen gebruiken.
Hierbij worden dashboards gebouwd die bijvoorbeeld de meest invloedrijke parameters live afbeelden, alsook de grenzen waarbinnen zij moeten opereren voor een zo optimaal mogelijk proces.

Ook het weergeven van te nemen acties wordt opgenomen in deze dashboards.
De bedoeling is hier om de operatoren de tools en kennis te geven om real time het proces aan te passen om zo dicht mogelijk bij het vooraf bepaald optimum te presteren.

Beslissingboom om tot een lage of hoge treksterkte te komen.

 

Conclusie

 

Heeft uw bedrijfsproces last van schommelende KPI’s of periodes van suboptimale prestaties?
Heeft u het gevoel dat uw proces beter kan presteren maar is het moeilijk te weten waar te beginnen?
En heeft het lezen van dit artikel u getriggered om meer te weten te komen over data analytics?

Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren voor een open gesprek.

Bij INDIGI verbinden we uw klassieke engineering met het digitale tijdperk.
Ons digitale engineeringteam verbetert de efficiëntie en doorvoer van uw installaties en processen via slimme, digitale oplossingen.

Als onafhankelijke expert hebben we expertise van meerdere hardware- en software-oplossingen van topniveau.
Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie of bedrijf aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.

Expertises

Diensten

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer
Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer

Expertises

Optimalisatie productieflow
Onze ingenieurs verbinden verschillende onderdelen van uw productieproces digitaal met mekaar. Hierdoor kan het gehele proces gealigneerd worden en zorgen we ervoor dat het ganse proces perfect op mekaar afgestemd staat. Bijgevolg wordt uw logistiek geoptimaliseerd en doorlooptijden geminimaliseerd.
Lees meer
Verbetering productieprocessen
De optimalisatie van uw productieprocessen begint bij data-captatie. We zorgen er voor dat data van verschillende onderdelen van uw productieproces automatisch worden verzameld, gefilterd en aan resultaatsgebonden data gekoppeld. Zo verbeteren deze doorgedreven analyses uw productieprocessen drastisch.
Lees meer
Verhogen inzicht productie
Data-captatie gaat hand in hand met visualisatie. Op uw productievloer installeren we dashboards waarop relevante gegevens visueel en overzichtelijk gepresenteerd worden. Deze dashboards kunnen ook op tablet en smartphone bekeken worden, op de productievloer of op externe locaties. Overzicht verschaft inzicht.
Lees meer
Energiebesparing
Door de energiebehoefte van uw productie real-time af te stemmen op de energievoorziening kan u heel wat besparen. Ook de energie die vrijkomt bij één installatie kan soms aangewend worden voor een andere. Het energieverbruik kan verder geminimaliseerd worden door een goede monitoring en analyse van het effectief verbruikte t.o.v. het voorspelde verbruik.
Lees meer
Verhogen flexibiliteit
Door een flexibele productie kan je snel switchen tussen type product, type verpakking, enz. Maar hierdoor boet je in een productieomgeving vaak in aan efficiëntie. Om dit verlies aan efficiëntie tegen te gaan, installeren onze ingenieurs een optimaal geconnecteerd netwerk tussen de verschillende productiesystemen.
Lees meer
Minimalisatie onderhoud
Tijdens routinechecks worden de tekenen van een dreigende storing niet altijd opgemerkt. Dankzij de digitalisatie van uw machinepark zorgen we er voor dat u steeds een perfecte weergave heeft van de gezondheid ervan. Via modellen en anomalie-detecties kan er verder predictief maintenance uitgevoerd worden en dus vroeger ingegrepen worden. Zo beperkt u het repareren van defecte toestellen (en bijhorende kosten) tot een minimum.
Lees meer
Network & cyber security
Wanneer systemen op de productievloer digitaal aan mekaar gekoppeld worden, mag ook de inbraakveiligheid niet worden vergeten. De mogelijke gevolgen van een cyberaanval kunnen dramatisch zijn, en op IT-niveau gaat men niets kunnen doen. Dit moet op OT-niveau gebeuren. En ook daar heb je gespecialiseerde digitale ingenieurs voor nodig.
Lees meer
Digitalisatie papieren flow
Een papierwinkel zorgt vaak voor logheid van uw processen én verhoogt de foutmarge ervan. Onze specialisten digitaliseren uw papierwinkel en zorgen er voor dat uw papierwinkel automatisch (en correct) vertaald worden naar digitaal beschikbare rapporten en werkinstructies. Zo reduceren we uw papierwinkel drastisch, inclusief de logheid en foutmarge.
Lees meer

Diensten

Studie
Geen optimale en doeltreffende implementatie zonder een voorafgaande studie. Bij INDIGI luisteren we eerst uitgebreid naar u en gaan we na wat de voor u optimale oplossing is. Als merkonafhankelijke expert bestuderen we alle mogelijke opties en bepalen we pas vervolgens de beste digitale oplossing voor uw specifieke installatie.
Lees meer
Merkonafhankelijk advies
Als onafhankelijke expert hebben we partnerships met niet één, maar met meerdere softwareleveranciers van topniveau. Hierdoor zijn we in staat om u steeds de beste digitale oplossing aan te bieden en u een volledige connectiviteit tussen alle systemen te garanderen.
Lees meer
Projectmanagement
Digitale projecten zijn vaak erg complex. Of het nu gaat over uw eigen of andere (digitale) projecten, we helpen u graag met de begeleiding ervan. Onze gespecialiseerde, merkonafhankelijke project managers begeleiden het project en zorgen voor het juiste management en correcte leiding. We waken steeds over kwaliteit, timing, scope en bijhorend budget.
Lees meer
Implementatie
Een juiste implementatie van het digitalisatietraject is essentieel. Nieuwe softwaresystemen moeten immers perfect integreren met de bestaande systemen. Onze ingenieurs begeleiden deze overgang. We zorgen dat alles vlekkeloos verloopt terwijl we de downtime van uw productie tot een minimum reduceren.
Lees meer
Benieuwd welke digitale opportuniteiten er bij u voor het grijpen liggen?

Referenties

Weber Saint-Gobin

Digital opportunity scan

Barry Callebaut

Security Risk Assessment

Ardo

Project Management